GDPR

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ :

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je  obchodní společnosti DAKS embroidery, s.r.o. , se sídlem Sehradice 231 763 23 Sehradice, identifikační číslo: 04995881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně C 92994 (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou:

DAKS – strojní vyšívání

Říčanská 1178

763 12 Vizovice

daks@daks.cz

+420 605 518 643 .

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
  1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 1. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
  1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

 1. Zpracovatelé osobních údajů
  1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

 • společnost Taox,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 1. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 2. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ :

 

 1. Udělujete tímto souhlas firmě  DAKS embroidery, s.r.o., se sídlem Sehradice 231, 763 23 Sehradice, identifikační číslo: 04995881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně C 92994 (dále jen: „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 1. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:
 • poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem;
 • v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu;

Správce osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro správce vyplývají z příslušných právních předpisů. osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu správce uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Po zániku zákonného důvodu, na základě, kterého dochází ke zpracování Vašich osobních údajů správce tyto osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

 1. V případě cookies:

Správce využívá při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („cookies“), které jsou odesílány ze serveru správce do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě webových stránek jsou zaslány zpět na server správce. Tím cookies umožňují správce rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah webových stránek Vašim potřebám.

 1. Správce využívá následujících druhů cookies:
 • cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah webových stránek správně zobrazit;
 • technické cookies, které umožňují analyzovat využití webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku;
 • reklamní cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby cookies nebyly automaticky ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé cookies, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný́ souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu daks@daks.cz
 2. Vezměte, prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2020.

 

 

NOVINKY

ÚČET
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím